ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ҚОРЫНЫҢ ТҮСІМДЕРІ ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ 2005 ЖЫЛҒЫ ЕСЕП

№ р/р

 

Соммасы (мың.теңге)

1 2 3
1. Ұлттық Қордың (бұдан әрі - Қор) есепті кезеңнің басындағы қаражаты, барлығы: 667 022 245
2. Түсімдер, барлығы: 413 713 744  
  о ның ішінде:  
  - шикiзат секторы үйымдарынан олардың жылдық көлемдерiнен республикалық бюджетке түсетін нақты түсiмдерден асуы ретiнде айқындалатын республикалық бюджеттiң ресми трансферттерi: 343 635 415
  оның ішінде:  
  корпоративтiк табыс салығы; 262 772 565
  қосылған құн салығы; -
  үстеме пайдаға салынатын салық; -
  бонустар; -
  роялтилер; 67 491 450
  жасалған келісiм-шартар бойынша өнiмді бөлу жөніндегі Қазақстан Республикасының үлесі 13 371 400
  - шикiзат секторы ұйымдарынан республикалық бюджетке түсетiн республикалық бюджетте жоспарланған түсiмдер сомасының он пайызы мөлшерiнде есептелетiн республикалық бюджеттің  ресми трансферттері 13 657 725
  - республикалық меншiктегі және тау-кен өндiру салаларына жататын мемлекеттік мүлiктi жекешелендiруден түскен түсiмдер есебiнен айқындалатын республикалық бюджеттiң ресми трансферттерi 9 793 000

 

  - ауыл шаруашылығына арналған жер учаскелерiн сатудан түскен түсiмдер есебiнен айқындалатын жергілікті бюджеттiң ресми трансферттері 2 172 136
  - Қорды басқарудан түскен инвестициялық кiрiстер 44 455 468
  - Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де түсiмдер мен кiрiстер -
3. Пайдаланылуы, барлығы: 724 981
  оның ішінде:  
  - республикалық бюджет шығындарын өтеу -
  - мақсатты трансферттер -
  - Қорды басқару мен жыл сайынғы сыртқы aудитті өткiзуге байланысты шығыстарды жабу 724 981
4 Қордың есепті кезеңнің аяғындағы қаражаты:    1 080 011 008