АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына авторлық құқық ХҚЕС қорына тиесілі. Егер қандайда бір Халықаралық қаржылық есептілік стандарты ұлттық заңнамаға енгізуді жеңілдету үшін өзгертілген жағдайда, бұл түзету Халықаралық қаржылық есептілік стандартының мәтінінде анық көрсетілетін болады.

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары және «IASB» басқа да жарияланымдардың тең түпнұсқалық мәтіні «IASB» ағылшын тіліндегі жарияланған мәтіні болып табылады. Көшірмелер ХҚЕС Қорынан алынуы мүмкін. Жарияланымға және авторлық құқыққа қатысты мәселелерді мына мекенжай бойынша жолдауыңызды сұраймыз:

ХҚЕС Қорының жарияланым бөлімі, Ұлыбритания, Лондон EC4M 6XH, Кэнон к., 30, тел.: +44 (0)20 7246 6410, факс: +44 (0)20 7246 6411, веб-сайт: www.ifrs.org

ХҚЕС Қоры Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары бойынша өзінің авторлық құқығын Қазақстан шекарасында қорғаудан бас тартты. ХҚЕС Қоры жоғарыда айтылған аумақтан тыс жерлерде барлық өз құқықтарын сақтайды.


COPYRIGHT NOTICE

The International Financial Reporting Standards are copyright of the IFRS Foundation. In the event that any International Financial Reporting Standard has been amended to facilitate its adoption into national law this amendment will be clearly indicated in the text of the International Financial Reporting Standard.

The authoritative text of the International Financial Reporting Standards and other IASB publications is that issued by the IASB in the English language. Copies may be obtained from the IFRS Foundation. Please address publication and copyright matters to:

IFRS Foundation Publications Department, 30 Cannon Street, London EC4M 6XH, United Kingdom. Telephone: +44 (0)20 7246 6410 Fax: +44 (0)20 7246 6411 Web: www.ifrs.org

The IFRS Foundation has waived the right to assert its copyright in the International Financial Reporting Standards in the territory of Kazakhstan. The IFRS Foundation reserves all rights outside of the aforementioned territory.

IAS 2014         IFRIC 2014

IFRS 2014        SIC 2014

Қосымшалар