Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің Ақмола мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті (8 - 7162)020000, Көкшетау қаласы,М. Әуезов көшесі, 230-үй.

Лауазымы

Т.А.Ж.

№ тел.

E-mail

Басшы

Щербак Александр Григорьевич

25-62-14

a.sherbak@minfin.gov.kz

Қабылдау бөлмесі

Жансеитова Айнагүл Орынбасарқызы

25-62-14

a.zhanseitova@minfin.gov.kz

Заңды тұлғалармен жұмыс бөлімі

Бөлім басшысы

Сейітова Гүлмира Амангелдіқызы

25-65-56

g.seitova@minfin.gov.kz

Бас маман

Зулкишев Серик Рахимжанұлы

25-65-56

s.zulkishev@minfin.gov.kz

Бас маман

Елеусизов Дауренбек Қамарланұлы

25-65-56

d.eleusizov@minfin.gov.kz

Мүлікті иелену бөлімі

Бөлім басшысы

Мырзағұлов Абай Жангелдіұлы

25-71-65

a.murzagulov@minfin.gov.kz

Бас маман

Базарбекова Анар Қабдолхамитқызы

25-47-15

an.bazarbekova@minfin.gov.kz

Бас маман

Капышева ГүлнарБалгужевна

25-47-15

g.kapysheva@minfin.gov.kz

Бас маманның м.а

Шайкенова Жанар Абайқызы

25-65-56

zh.shaikenova@minfin.gov.kz

Жекелеген негіздер бойынша түскен мүлікпен жұмыс бөлімі

Бөлім басшысы

Қоканова Жанна Забиғұлқызы

25-79-57

zh.kokanova@minfin.gov.kz

Бас маман

Рамазанов Олжас Төлегенұлы

25-79-57

o.ramasanov@minfin.gov.kz

Бас маман

 

 25-79-57

 

Кадр жұмысы және құқықтық қамтамасыз ету бөлімі

Бөлім басшысы

Хасеинов Талғат Сәдібекұлы

25.11.1962

t.khaseinov@minfin.gov.kz

Бас маман

Қапаева Шолпан Дюсембинқызы

25.11.1962

sh.kapaeva@min fin. gov.kz

Қаржылық қамтамасыз ету бөлімі

Бөлім басшысы

Шалғынбаев Жастілек Каратайұлы

25-71-70

zh.shalgynbaev@minfin.gov.kz

Бас маман

ДанияроваВенера Ержанқызы

25.09.2011

v.daniyarova@minfin.gov.kz

Бас маман

Касыкбаев Аманкелді Досболұлы

44-18-52

a.kasykbaev@minfin.gov.k

Бас маман

Шайкина Әсел Темірханқызы

25.09.2011

a.shaikina@min fin. gov.kz

Акмолнский департамент государственного имущества и приватизации

Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (8-7162)020000 г.Кокшетау, ул. Ауэзова, 230

Руководитель

Щербак Александр Григорьевич

25-62-14

a.sherbak@minfin.gov.kz

Приемная

Жансеитова Айнагуль Орынбасаровна

25-62-14

a.zhanseitova@minfin.gov.kz

Отдел по работе с юридическими лицами

Руководитель отдела

Сеитова Гульмира Амангельдиновна

25-65-56

g.seitova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Зулкишев Серик Рахимжанович

25-65-56

s.zulkishev@minfin.gov.kz

Главный специалист

Елеусизов Дауренбек Қамарланович

25-65-56

d.eleusizov@minfin.gov.kz

Отдел по распоряжению имуществом

Руководитель отдела

Мурзагулов Абай Жангельдинович

25-71-65

a.murzagulov@minfin.gov.kz

Главный специалист

Базарбекова Анар Кабдолхамитовна

25-47-15

an.bazarbekova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Капышева ГульнарБалгужевна

25-47-15

g.kapysheva@minfin.gov.kz

И. о. главного специалиста

Шайкенова Жанар Абаевна

25-65-56

zh.shaikenova@minfin.gov.kz

Отдел по работе с имуществом поступившим по отдельным основаниям

Руководитель отдела

Қоканова Жанна Забигуловна

25-79-57

zh.kokanova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Рамазанов Олжас Толегенович

25-79-57

o.ramasanov@minfin.gov.kz

Главный специалист

 

 25-79-57

 

Отдел кадровой работы и правового обеспечения

Руководитель отдела

Хасеинов Талгат Садибекович

25.11.1962

t.khaseinov@minfin.gov.kz

Главный специалист

Капаева Шолпан Дюсембиновна

25.11.1962

sh.kapaeva@min fin. gov.kz

Отдел финансового обеспечения

Руководитель отдела

Шалгынбаев Жастилек Каратаевич

25-71-70

zh.shalgynbaev@minfin.gov.kz

Главный специалист

ДанияроваВенера Ержановна

25.09.2011

v.daniyarova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Касыкбаев Аманкелды Досболович

44-18-52

a.kasykbaev@minfin.gov.k

Главныйспециалист

Шайкина Асель Темирхановна

25.09.2011

a.shaikina@min fin. gov.kz

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің

Ақтөбе мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті (8-7132)

030020, Ақтөбе қаласы, Шамші Қалдаяқовкөшесі, 33-үй, факс (8-7132) 56-70-72

Басшы

Сағиев Айбек Игілікұлы

56-41-21

a.sagiev@minfin.gov.kz

қабылдау бөлмесі

Ахмет Райгүл Бақбергенқызы

56-70-72

 

Кадр жұмысы және құқықтық қамтамасыз ету бөлімі

Бөлім басшысы

Әбиев Медет Мәденұлы

54-28-08

m.abiev@minfin.gov.kz

Бас маман

Баймағанбетова Эльвира Мейрамқызы

54-30-56

e.baimaganbetova@minfin.gov.kz

Бас маман

Сұлтанмұратов Бақытбек Сұлтанмұратұлы

54-28-08

ba.sultanmuratov@minfin.gov.kz

Бас маман

Қайырбаева Динара Болатқызы

54-28-08

di.kaiyrbaeva@minfin.gov.kz

Бас маман

Едігеев Данияр Бүркітұлы

54-28-08

d.edigeev@minfin.gov.kz

Бас маман

Құрмансейт Ғалымбек Қожағалиұлы

54-28-08

g.kurmanseit@minfin.gov.kz

Кадр жөніндегі инспектор

Ідірісова Жарқынай Нұртанқызы

54-30-56

zh.idirisova@minfin.gov.kz

Заңды тұлғалармен жұмыс бөлімі

Бөлім басшысы

Досмұхамбетова Айслу Орынғалиқызы

56-41-50

a.dusmuhambetova@minfin.gov.kz

Бас маман

Тілегенова Динара Серікқызы

56-41-50

di.tlegenova@minfin.gov.kz

Мүлікті иелену бөлімі

Бөлім басшысы

Құрманғазина Бибігүл Қыдырбайқызы

54-44-54

b.kurmangazina@minfin.gov.kz

Бас маман

Жылқыбаева Назгүл Аманғазықызы

54-44-54

n.zhylkybaeva@minfin.gov.kz

Бас маман

 

54-44-54

 

Қаржылық қамтамасыз ету бөлімі

Бөлім басшысы

Нұрымбаев Ерлан Өтегенұлы

54-28-24

e.nurumbaev@minfin.gov.kz

Бас маман

Таушанова Тілесгүл Жарылғасынқызы

54-28-24

t.taushanova@minfin.gov.kz

Бас маман

Дундыч Людмила Анатольевна

54-28-24

l.dundich@minfin.gov.kz

Бас маман

Алмағамбетова Күмісбике Бахтиярқызы

54-28-24

k.almagambetova@minfin.gov.kz

Бас маман

Ешмұхамбетова Күнсұлу Алпамысқызы

54-28-24

k.ishmukhambetova@minfin.gov.kz

Жекелеген негіздер бойынша түскен мүлікпен жүмыс бөлімі

Бөлім басшысы

Матвиенко Юрий Александрович

54-20-39

yu.matvienko@minfin.gov.kz

Бас маман

Омаров Амандық Сәрсенұлы

54-20-39

a.omarov@minfin.gov.kz

Актюбинский департамент государственного имущества и приватизации

Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (8-7132)030020 г. Актобе, ул. Шамши Калдаякова, дом 33, факс (8-7132) 56-70-72

Руководитель

Сагиев Айбек Игликович

56-41-21

a.sagiev@minfin.gov.kz

приемная

Ахмет Райгул Бакбергеновна

56-70-72

 

Отдел кадровой работы и правового обеспечения

Руководитель отдела

Абиев Медет Маденович

54-28-08

m.abiev@minfin.gov.kz

Главный специалист

Баймаганбетова Эльвира Мейрамовна

54-30-56

e.baimaganbetova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Султанмуратов Бакытбек Султанмуратович

54-28-08

ba.sultanmuratov@minfin.gov.kz

Главный специалист

Кайырбаева Динара Болатовна

54-28-08

di.kaiyrbaeva@minfin.gov.kz

Главный специалист

Едигеев Данияр Буркитович

54-28-08

d.edigeev@minfin.gov.kz

Главный специалист

Курмансейт Галымбек Кожагалиович

54-28-08

g.kurmanseit@minfin.gov.kz

Инспектор по кадрам

Идрисова Жаркынай Нуртановна

54-30-56

zh.idirisova@minfin.gov.kz

Отдел по работе с юридическими лицами

Руководитель отдела

Дусмухамбетова Айслу Уренгалеевна

56-41-50

a.dusmuhambetova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Тлегенова Динара Сериковна

56-41-50

di.tlegenova@minfin.gov.kz

Отдел по распоряжению имуществом

Руководитель отдела

Курмангазина Бибигул Кыдырбаевна

54-44-54

b.kurmangazina@minfin.gov.kz

Главный специалист

Жылкыбаева Назгул Амангазиевна

54-44-54

n.zhylkybaeva@minfin.gov.kz

Главный специалист

 

54-44-54

 

Отдел финансового обеспечения

Руководитель отдела

Нурумбаев Ерлан Утегенович

54-28-24

e.nurumbaev@minfin.gov.kz

Главный специалист

Таушанова Тлесгул Жарылгасиновна

54-28-24

t.taushanova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Дундыч Людмила Анатольевна

54-28-24

l.dundich@minfin.gov.kz

Главный специалист

Алмагамбетова Кумышбике Бахтияровна

54-28-24

k.almagambetova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Ишмухамбетова Кунслу Алпамысовна

54-28-24

k.ishmukhambetova@minfin.gov.kz

Отдел по работе с имуществом поступившим по отдельным основаниям

Руководитель отдела

Матвиенко Юрий Александрович

54-20-39

yu.matvienko@minfin.gov.kz

Главный специалист

Омаров Амандык Сарсенович

54-20-39

a.omarov@minfin.gov.kz

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетініңАлматы мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті (8-7282) 040000 Талдықорған қаласы, Біржан сал көшесі, 130

Басшы

Мендебаев Кеңесбек Нүсіпқұлұлы

24-52-17

k.mendebaev@minfin.gov.kz

Басшы орынбасары

Алиев Қайратбек Жақманұлы

24.05.1946

k.aliev@minfin.gov.kz

Қабылдау бөлмесі

Жайлаубаева Айгерім Омарғалиқызы

24-53-49

 

Заңды тұлғалармен жұмыс және мүлікті иелену бөлімі

Бөлім басшысы

Сәмбетбаева Бақыт Құдайбергенқызы

24-56-36

b.sambetbayeva@minfin.gov.kz

Бас маман

Қалибекова Мадина Арманқызы

24-56-36

m.kalibekova@minfin.gov.kz

Бас маман

Бакиева Майгүл Серікбайқызы

24-56-36

m.bakieva@minfin.gov.kz

Бас маман

Ертаев Азат Еркінұлы

24-56-36

a.ertaev@minfin.gov.kz

Жекелеген негіздер бойынша түскен мүлікпен жұмыс бөлімі

Бөлім басшысы

Бекпенбетов Сұлтамұрат Жарылқасынұлы

24-53-29

s.bekpenbetov@minfin.gov.kz

Бас маман

Рысмұханбетов Самат Нұрбекұлы

24-24-91

s.rysmukhanbetov@minfin.gov.kz

Бас маман

Егинбаева Ақмарал Молдағұлқызы

24-24-91

a.eginbaeva@minfin.gov.kz

Бас маман

Рахимбаев Канат Максимұлы

24-24-91

k.rakhimbaev@minfin.gov.kz

Бас маман

Болатов Нұрбақыт Берікұлы

24-24-91

n.bolatov@minfin.gov.kz

Бас маман

Турсунбекова Айнұр Тулегенқызы

24-24-91

a.tursunbekova@minfin.gov.kz

Объектілерді және мүлікті пайдалану бөлімі

Бөлім басшысы

Ахамбаева Гүлшат Амангелдіқызы

24.03.2027

g.akhambayeva@minfin.gov.kz

Бас маман

Бозов Данияр Жанарбекулы

24.03.2027

da.bozov@minfin.gov.kz

Бас маман

Нұрмолдаева Жанаркүл Киниятқызы

24.03.2027

zh.nurmoldaeva@minfin.gov.kz

Бас маман

Қалиева Саида Танатқызы

24.03.2027

sai.kalieva@minfin.gov.kz

Кадр жұмысы бөлімі

Бөлім басшысы

Суранчинова Зәуре Есенбайқызы

24-53-83

z.suranchinova@minfin.gov.kz

Бас маман

Болатова Айнаш Болатқызы

24-53-83

a.bolatova@minfin.gov.kz

Құқықтық жұмыс бөлімі

Бөлім басшысы

Төлеубаев Жайдар Серікұлы

24.04.1997

zh.toleubaev@minfin.gov.kz

Бас маман

Умирбекова Айдана Амандосқызы

24.04.1997

ai.umirbekova@minfin.gov.kz

Қаржылық қамтамасыз ету бөлімі

Бөлім басшысы

Уалиева Алия Советкалиевна

24-53-75

ali.ualieva@minfin.gov.kz

Бас маман

Нусупжанова Асель Айбулатовна

24-53-90

a.nusupzhanova@minfin.gov.kz

Бас маман

Ақшолақова Таңшолпан Оразханқызы

24-53-90

t.aksholakova@minfin.gov.kz

Алматинский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (8-7282) 040000 г. Талдыкорган, ул. Биржан сал, 130

Руководитель

Мендебаев Кенесбек Нусупкулович

24-52-17

k.mendebaev@minfin.gov.kz

Заместитель руководителя

Алиев Кайратбек Жакманович

24.05.1946

k.aliev@minfin.gov.kz

приемная

Жайлаубаева Айгерим Омаргалиевна

24-53-49

 

Отделпо работе с юридическими лицами и распоряжению имуществом

Руководитель отдела

Самбетбаева Бакыт Қудайбергеновна

24-56-36

b.sambetbayeva@minfin.gov.kz

главный специалист

Қалибекова Мадина Арманқызы

24-56-36

m.kalibekova@minfin.gov.kz

главный специалист

Бакиева Майгуль Серикбаевна

24-56-36

m.bakieva@minfin.gov.kz

главный специалист

Ертаев Азат Еркинович

24-56-36

a.ertaev@minfin.gov.kz

Отдел по работе с имуществом поступившим по отдельным основаниям

Руководитель отдела

Бекпенбетов Султамурат Жарылкасынович

24-53-29

s.bekpenbetov@minfin.gov.kz

Главный специалист

Рысмуханбетов Самат Нурбекович

24-24-91

s.rysmukhanbetov@minfin.gov.kz

Главный специалист

Егинбаева Акмарал Молдагуловна

24-24-91

a.eginbaeva@minfin.gov.kz

Главный специалист

Рахимбаев Канат Максимович

24-24-91

k.rakhimbaev@minfin.gov.kz

Главный специалист

Болатов Нурбакыт Берикович

24-24-91

n.bolatov@minfin.gov.kz

Главный специалист

Турсунбекова Айнур Тулегеновна

24-24-91

a.tursunbekova@minfin.gov.kz

Отделпо эксплуатации объектов и имущества

Руководитель отдела

Ахамбаева Гульшат Амангельдиновна

24.03.2027

g.akhambayeva@minfin.gov.kz

Главный специалист

Бозов Данияр Жанарбекулы

24.03.2027

da.bozov@minfin.gov.kz

Главный специалист

Нурмолдаева Жанаркуль Киниятовна

24.03.2027

zh.nurmoldaeva@minfin.gov.kz

Главный специалист

Калиева Саида Танатовна

24.03.2027

sai.kalieva@minfin.gov.kz

Отдел кадровойработы

Руководитель отдела

Суранчинова Зауре Есенбаевна

24-53-83

z.suranchinova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Болатова Айнаш Болатовна

24-53-83

a.bolatova@minfin.gov.kz

Отдел правовой работы

Руководитель отдела

Толеубаев Жайдар Серикович

24.04.1997

zh.toleubaev@minfin.gov.kz

Главный специалист

Умирбекова Айдана Амандосовна

24.04.1997

ai.umirbekova@minfin.gov.kz

Отдел финансового обеспечения

Руководитель отдела

Уалиева Алия Советкалиевна

24-53-75

ali.ualieva@minfin.gov.kz

Главный специалист

Нусупжанова Асель Айбулатовна

24-53-90

a.nusupzhanova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Акшолакова Таншолпан Оразхановна

24-53-90

t.aksholakova@minfin.gov.kz

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетініңАтырау мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті (8-7122)060002, Атырау қаласы, Абай көшесі, 10а

Басшы

Таушов Нариман Бақытұлы

35-43-08

n.taushov@minfin.gov.kz

Қабылдау бөлмесі

Жумалиева Сауле Халауовна

34-43-08

s.gumalieva@minfin.gov.kz

Заңды тұлғалармен жұмыс бөлімі

Бөлім басшысы

Садықова Шұға Серікбайқызы

35-43-00

shu.sadykova@minfin.gov.kz

Бас маман

Орынбасарова Айгерим Бериковна

35-43-00

a.orinbasarova@minfin.gov.kz

Мүлікті иелену бөлімі

Бөлім басшысы

Булекбаев Жандос Талгатович

35-43-22

G.Bulekbaev@minfin.gov.kz

Бас маман

Серікова Лиза Тәленқызы

35-43-22

l.serikova@minfin.gov.kz

Бас маман

Ермұхашева Динара Өтепбергенқызы

35-43-22

d.ermukhasheva@minfin.gov.kz

Кадр жұмысы және құқықтық қамтамасыз ету бөлімі

Бөлім басшысы

Алмуратова Ботагоз Алмуратовна

35-43-00

b.almuratova@minfin.gov.kz

Бас маман

 

 

 

Бас маман

Найманова Динара Хасановна

35-43-00

d.naimanova@minfin.gov.kz

Қаржылық қамтамасыз ету бөлімі

Бөлім басшысы

Кайргалиева Асем Галымгереевна

ф.35-43-17

a.kairgalieva@minfin.gov.kz

Бас маман

Куспанова Зарина Ерсиновна

35-43-17

z.kuspanova@minfin.gov.kz

Бас маман

Ахманова Салтанат Каражановна

35-43-17

s.ahmanova@ minfin.gov.kz

Жекелеген негіздер бойынша түскен мүлікпен жұмыс бөлімі

Бөлім басшысы

Әбенов Әнуар Асылбекұлы

32-19-26

a.abenov@minfin.gov.kz

Бас маман

Нұрмағамбетов Айбек Жанабайұлы

32-19-26

ai.nurmagambetov@minfin.gov.kz

Атырауский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (8-7122) 060002, г. Атырау, ул. Абая 10а

Руководитель

Таушов Нариман Бахитович

ф. 35-43-08

n.taushov@minfin.gov.kz

Приемная

Жумалиева Сауле Халауовна

34-43-08

s.jumalieva@minfin.gov.kz

Отдел по работе с юридическими лицами

Руководитель отдела

Садыкова Шуга Серикбаевна

35-43-00

shu.sadykova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Орынбасарова Айгерим Бериковна

35-43-00

a.orinbasarova@minfin.gov.kz

Отдел по распоряжению имуществом

Руководитель отдела

Булекбаев Жандос Талгатович

35-43-22

G.Bulekbaev@minfin.gov.kz

Главный специалист

Серикова Лиза Таленовна

35-43-22

l.serikova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Ермухашева Динара Утепбергеновна

35-43-22

d.ermukhasheva@minfin.gov.kz

Отдел кадровой работы и правового обеспечения

Руководитель отдела

Алмуратова Ботагоз Алмуратовна

35-43-00

b.almuratova@minfin.gov.kz

Главный специалист

 

 

 

Главный специалист

Найманова Динара Хасановна

35-43-00

d.naimanova@minfin.gov.kz

Отдел финансового обеспечения

Руководитель отдела

Кайргалиева Асем Галымгереевна

ф.35-43-17

a.kairgalieva@minfin.gov.kz

Главный специалист

Куспанова Зарина Ерсиновна

35-43-17

z.kuspanova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Ахманова Салтанат Каражановна

35-43-17

s.ahmanova@ minfin.gov.kz

Отдел по работе с имуществом поступившим по отдельным основаниям

Руководитель отдела

Абенов Ануар Асылбекович

32-19-26

a.abenov@minfin.gov.kz

Главный специалист

Нурмагамбетов Айбек Жанабаевич

32-19-26

ai.nurmagambetov@minfin.gov.kz

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің

Шығыс Қазақстан мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті (8-7232)

070004, Өскемен қаласы, Тохтаров көшесі, 35-үй, факс (8-7232) 26-69-94

Басшы

Хасенов Илдар Талғатбекұлы

26-69-44

i.khasenov@minfin.gov.kz

қабылдау бөлмесі

Ускембаева Анара Ериккызы

26-69-94

g.vkdgip@minfin.gov.kz

Басшының орынбасары

Сембинов Ержан Алтайұлы

57-90-19

e.sembinov@minfin.gov.kz

Заңды тұлғалармен жұмыс бөлімі

Бөлім басшысы

Мухамедханова Толкын Сайлановна

26-87-15

t.muhamedhanova@minfin.gov.kz

Бас маман

Акбаев Руслан Жасуланович

26-87-15

r.akbaev@minfin.gov.kz

Бас маман

ОразгалиеваӘсем Амангельдықызы

26-87-15

as.mamieva@minfin.gov.kz

Мүлікті иелену бөлімі

Бөлім басшысы

Нарестин Олжас Ғалымұлы

52-50-71

o.narestin@minfin.gov.kz

Бас маман

Сәдуова Қарлығаш Қалиахметқызы

57-91-77

ka.saduova@minfin.gov.kz

Жекелеген негіздер бойынша түскен мүлікпен жұмыс бөлімі

Бөлім басшысы

Шынтеміров Азамат Мұхтарханұлы

57-91-77

a.shintemirov@minfin.gov.kz

Бас маман

Амантаев Аслан Амантайұлы

55-37-45

a.amantaev@minfin.gov.kz

Кадр жұмысы және құқықтық қамтамасыз ету бөлімі

Бөлім басшысы

Ахметов Нұрбек Майлыбайұлы

26-65-85

n.ahmetov@minfin.gov.kz

Бас маман

Құрмышева Рахат Маратқызы

26-65-88

r.kurmusheva@minfin.gov.kz

Бас маман

Қаденова Гүлназ Айдарқызы

26-65-88

g.kadenova@minfin.gov.kz

Қаржылық қамтамасыз ету бөлімі департамента

Бөлім басшысы

Смағұлова Гүлшат Тұрысбекқызы

26-51-95

gu.smagulova@minfin.gov.kz

Бас маман

Солтаниянова Мадина Мақсатқызы

57-90-46

m.soltaniyanova@minfin.gov.kz

Бас маман

Мукашева Назира Ширинхановна

57-90-46

n.mukasheva@minfin.gov.kz

Бас маман

Нысаиынова Альмира Шыңғысханқызы д/о

 

a.nysainova@minfin.gov.kz

Восточно-Казахстанский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (8-7232)070004 г. Усть-Каменогорск, ул. Тохтарова, 35

Руководитель

Хасенов Илдар Талгатбекович

26-69-44

i.khasenov@minfin.gov.kz

приемная

Ускембаева Анара Ериккызы

26-69-94

g.vkdgip@minfin.gov.kz

Заместитель руководителя

Сембинов Ержан Алтаевич

57-90-19

e.sembinov@minfin.gov.kz

Отдел по работе с юридическими лицами

Руководитель отдела

Мухамедханова Толкын Сайлановна

26-87-15

t.muhamedhanova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Акбаев Руслан Жасуланович

26-87-15

r.akbaev@minfin.gov.kz

Главный специалист

Оразгалиева Әсем Амангельдықызы

26-87-15

as.mamieva@minfin.gov.kz

Отдел по распоряжению имуществом

Руководитель отдела

Нарестин Олжас Галымович

52-50-71

o.narestin@minfin.gov.kz

Главный специалист

Садуова Карлыгаш Калиахметовна

57-91-77

ka.saduova@minfin.gov.kz

Отдел по работе с имуществом поступившим по отдельным основаниям

Руководитель отдела

Шинтемиров Азамат Мухтарханович

57-91-77

a.shintemirov@minfin.gov.kz

Главный специалист

Амантаев Аслан Амантаевич

55-37-45

a.amantaev@minfin.gov.kz

Отдел кадровой работы и правового обеспечения

Руководитель отдела

Ахметов Нурбек Майлыбаевич

26-65-85

n.ahmetov@minfin.gov.kz

Главный специалист

Курмушева Рахат Маратовна

26-65-85

r.kurmusheva@minfin.gov.kz

Главный специалист

Каденова Гульназ Айдаровна

26-65-85

g.kadenova@minfin.gov.kz

Отдел финансового обеспечения департамента

Руководитель отдела

Смагулова Гульшат Турысбековна

26-51-95

gu.smagulova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Солтаниянова Мадина Максатовна

57-90-46

m.soltaniyanova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Нысаинова Альмира Шынгысхановнад/о

57-90-46

a.nysainova@minfin.gov.kz

 

Мукашева Назира Ширинханова

57-90-46

n.mukasheva@minfin.gov.kz

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің Жамбыл мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті (8-7262)080009 Тараз қаласы, Әл-Фараби көшесі, 11 үй

Басшы

Оралбаева Сәуле Ибатоллақызы

34-40-95

s.oralbayeva@minfin.gov.kz

Қабылдау бөлмесі

 

34-37-37

 

ф. 34-99-85

Заңды тұлғалармен жұмыс бөлімі

Бөлім басшысы

Жуасбекова Рахат Ақынзадақызы

34-34-90

r.juasbekova@minfin.gov.kz

Бас маман

Умирзаков Абзал Асланбекулы

34-34-90

a.abdykhalyk@minfin.gov.kz

Мүлікті иелену бөлімі

Бөлім басшысы

Тоқбергенова Дина Мұхтарқызы

34-99-85

d.tokbergenova@minfin.gov.kz

Бас маман

Турсынова Айсулу Джаркинбаевна

34-99-85

a.tursynova@minfin.gov.kz

Кадр жұмысы және құқықтық қамтамасыз ету бөлімі

Бөлім басшысы

Қойбағаров Ғани Сағымбекұлы

34-99-03

g.koibagarov@minfin.gov.kz

Бас маман

Конысбаев Нуркен Кунтуганулы

34-28-17

n.konysbaev@minfin.gov.kz

Бас маман

Шертаев Құрманғазы Рахимжанович

34-28-17

k.shertaev@minfin.gov.kz

Бас маман

Мұсаев Жамбыл Николаевич

 

zh.mussayev@minfin.gov.kz

Қаржылық қамтамасыз ету бөлімі

Бөлім басшысы

Омарова Жазира Нартбайқызы

34-28-17

zha.omarova@minfin.gov.kz

Бас маман

Құлшынбаева Аийда Баққарақызы

34-94-04

a.kulshynbayeva@minfin.gov.kz

Бас маман

Жазылбекова Ерке Мударисовна

34-94-04

e.zhazylbekova@minfin.gov.kz

Жекелеген негіздер бойынша түскен мүлікпен жұмыс бөлімі

Бөлім басшысы

Егеубаев Дархан Нарботаевич

34-57-24

d.egeubaev@minfin.gov.kz

Бас маман

Маткеримов Мадияр Батайжумайұлы

34-57-24

m.matkerimov@minfin.gov.kz

Бас маман

Жаппархан Мейиржан Хаиржанович

34-57-24

m.zhapparkhan@minfin.gov.kz

Жамбылский департамент государственного имущества и приватизацииКомитета государственного имущества и приватизацииМинистерства финансов Республики Казахстан (8-7262)080009 г.Тараз, ул. Аль-Фараби, д. 11

Руководитель

Оралбаева Сауле Ибатулловна

34-40-95

s.oralbayeva@minfin.gov.kz

приемная

 

34-37-37

 

ф. 34-99-85

Отдел по работе с юридическими лицами

Руководитель отдела

Жуасбекова Рахат Ахынзадақызы

34-34-90

r.juasbekova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Умирзаков Абзал Асланбекұлы

34-34-90

a.abdykhalyk@minfin.gov.kz

Отдел по распоряжению имуществом

Руководитель отдела

Токбергенова Дина Мухтаровна

34-99-85

d.tokbergenova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Турсынова Айсулу Джаркинбаевна

34-99-85

a.tursynova@minfin.gov.kz

Отдел кадровой работы и правового обеспечения

Руководитель отдела

Койбагаров Гани Сагимбекович

34-99-03

g.koibagarov@minfin.gov.kz

Главный специалист

Конысбаев Нуркен Кунтуганулы

34-57-24

n.konysbaev@minfin.gov.kz

Главный специалист

Шертаев Құрманғазы Рахимжанович

34-57-24

k.shertaev@minfin.gov.kz

Главный специалист

Мусаев Жамбыл Николаевич

34-57-24

zh.mussayev@minfin.gov.kz

Отдел финансового обеспечения

Руководитель отдела

Омарова Жазира Нартбаевна

34-28-17

zha.omarova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Құлшынбаева Аийда Баққарақызы

34-94-04

a.kulshynbayeva@minfin.gov.kz

Главный специалист

Жазылбекова Ерке Мударисовна

34-94-04

e.zhazylbekova@minfin.gov.kz

Отдел по работе с имуществом, поступившим по отдельным основаниям

Руководитель отдела

Егеубаев Дархан Нарботаевич

34-28-17

d.egeubaev@minfin.gov.kz

Главный специалист

Маткеримов Мадияр Батайжумаевич

34-28-17

m.matkerimov@minfin.gov.kz

Главный специалист

Жаппархан Мейиржан Хаиржанович

34-28-17

m.zhapparkhan@minfin.gov.kz

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің

Батыс Қазақстан мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті (8-7112)

090000, БҚО Оралқаласы, Достық-Дружба даңғылы, 208 факс (8-7112) 53-42-35

Басшы

Суербаев Ермек Робертович

50-47-53

e.suerbaev@minfin.gov.kz

қабылдау бөлмесі

Сарсенова Дана Дархановна

50-47-53

Kadry.kgipzko@minfin.gov.kz

Заңды тұлғалармен жұмысбөлімі

Бөлім басшысы

Мазитова Римма Райниловна

51-21-79

r.mazitova@minfin.gov.kz

Бас маман

Джуламанова Айдана Эбдушевна

51-21-79

a.dzhulamanova@minfin.gov.kz

Мүлікті иелену бөлімі

Бөлім басшысы

Туякбаева Нурия Ташеновна

53-42-11

n.tuyakbaeva@minfin.gov.kz

Бас маман

Оразгалиева Фарида Камбаркызы

53-42-11

orazgalieva@minfin.gov.kz

Жекелеген негіздер бойынша түскен мүлікпен жұмыс бөлімі

Бөлім басшысы

Гумаров Менболат Тажбаевич

50-47-53

m.gumarov@minfin.gov.kz

Бас маман

Гатауов Демежан Галиахметович

50-47-53

d.gatauov@minfin.gov.kz

Бас маман

Қали Жанар Наурызбайқызы

50-47-53

zh.kali@minfin.gov.kz

Қаржылық қамтамасыз ету бөлімі

Бөлім басшысы

Мулдашева Жаннат Нукеновна

53-42-36

zh.muldasheva@minfin.gov.kz

Бас маман

Исламгалиев Руслан Амирханович

53-42-36

r.islamgaliev@minfin.gov.kz

Бас маман

Карнаухова Елизавета Алексеевна

53-42-36

e.kozyreva@minfin.gov.kz

Бас маман

Есетова Салтанат Фанисовна д/о

53-42-36

S.dzhaksimbetova@minfin.gov.kz

Кадр жұмысы және құқықтық қамтамасыз ету бөлімі

Бөлім басшысы

Мухамбетов Ернар Булатович

53-42-36

e.mukhambetov@minfin.gov.kz

Бас маман

Муканова Асель Сатыбалдиевна

53-42-36

a.mukanova@minfin.gov.kz

Бас маман

Куанышкалиев Марат Меркеевич

53-42-36

m.kuanyshkaliev@minfin.gov.kz

Бас маман

Хамзина Риза Каримовна

53-42-36

r.khamzina@minfin.gov.kz

Западно-Казахстанскийдепартамент государственного имущества и приватизации

Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (8-7112) 090000 ЗКОг. Уральск, пр. Достык - Дружба 208 факс (8-7112) 53-42-35

Руководитель

Суербаев Ермек Робертович

50-47-53

e.suerbaev@minfin.gov.kz

приемная

Сарсенова Дана Дархановна

50-47-53

Kadry.kgipzko@minfin.gov.kz

Отдел по работе с юридическими лицами

Руководитель отдела

Мазитова Римма Райниловна

51-21-79

r.mazitova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Джуламанова Айдана Эбдушевна

51-21-79

r.mazitova@minfin.gov.kz

Отдел по распоряжению имуществом

Руководитель отдела

Туякбаева Нурия Ташеновна

53-42-11

n.tuyakbaeva@minfin.gov.kz

Главный специалист

Оразгалиева Фарида Камбаркызы

53-42-11

orazgalieva@minfin.gov.kz

Отдел по работе с имуществом, поступившим по отдельным основаниям

Руководитель отдела

Гумаров Менболат Тажбаевич

50-47-53

m.gumarov@minfin.gov.kz

Главный специалист

Гатауов Демежан Галиахметович

50-47-53

d.gatauov@minfin.gov.kz

Главный специалист

Қали Жанар Наурызбайқызы

50-47-53

zh.kali@minfin.gov.kz

Отдел финансового обеспечения

Руководитель отдела

Мулдашева Жаннат Нукеновна

53-42-36

zh.muldasheva@minfin.gov.kz

Главный специалист

Исламгалиев Руслан Амирханович

53-42-36

r.islamgaliev@minfin.gov.kz

Главный специалист

Карнаухова Елизавета Алексеевна

53-42-36

e.kozyreva@minfin.gov.kz

Главный специалист

Есетова Салтанат Фанисовна д/о

53-42-36

S.dzhaksimbetova@minfin.gov.kz

Отдел кадровой работы и правового обеспечения

Руководитель отдела

Мухамбетов Ернар Булатович

53-42-36

e.mukhambetov@minfin.gov.kz

Главный специалист

Муканова Асель Сатыбалдиевна д/о

53-42-36

a.mukanova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Куанышкалиев Марат Меркеевич

53-42-36

m.kuanyshkaliev@minfin.gov.kz

Главный специалист

Хамзина Риза Каримовна

53-42-36

r.khamzina@minfin.gov.kz

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің

Қарағанды мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті (8-7212)

100000, Қарағанды қаласы, Костенко көшесі, 6-үй

Басшы

Рахимбеков Болат Аскербекович

42-57-81

 

қабылдау бөлмесі

Ерқанат Ләйла Ерқанатқызы

42-57-81

Terkom_kar@minfin.gov.kz

Басшының орынбасарының м.а.

Досмаков Ардак Толеуханович

42-57-87

Ar.dosmakov@minfin.gov.kz

Кадр жұмысы және құқықтық қамтамасыз ету бөлімі

Бас маман

Рахметова Айнур Кайыргазыевна

42-57-81

A.rahmetova@minfin.gov.kz

Бас маман

Акимбекова Дана Сериккызы

42-57-81

d.akimbekova@minfin.gov.kz

Мүлікті иелену бөлімі

Бөлім басшысы

Еспаева Дана Айтбековна

42-57-53

Da.espaeva@minfin.gov.kz

Бас маман

Рысмаганбетова Шарбат Кумаровна

42-57-53

 

Заңды тұлғалармен жұмыс бөлімі

Бөлім басшысы

Турмухамбетова Мира Нигиметуллаевна

42-57-51

m.turmukhambetova@minfin.gov.kz

Бас маман

Косшыбаева Мархабат Буршакбаевна

42-57-51

m.kosshybaeva@minfin.gov.kz

Бас маман

Сланов Саяхат Кенжебаевич

42-57-51

 

Қаржылық қамтамасыз ету бөлімі

Бөлім басшысы

Халыков Ертай Исламович

41-20-25

e.khalykov@minfin.gov.kz

Бас маман

Естекбаева Жанара Рахметулловна

41-40-55

Zh.estekbaeva@minfin.gov.kz

Бас маман

Ахметова Индира Канатовна

41-40-55

i.akhmetova@minfin.gov.kz

Бас маман

Ахмеджанов Балташ Богомбаевич

 

b.akhmedzhanov@minfin.gov.kz

Жекелеген негіздер бойынша түскен мүлікпен жұмыс бөлімі

Бөлім басшысы

Қарағоныс Данияр Монтайұлы

41-30-22

Da.karagonys@minfin.gov.kz

Бас маман

Аккисева Меруерт Саилаухановна

41-30-22

 

Бас маман

Алиев Алибек Абдимуталипович

41-30-22

 

Бас маман

Женисов Бекнур есенгельдиевич

41-30-22

b.zhenisov@minfin.gov.kz

Карагандинский департамент государственного имущества и приватизации

 

Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (8-7212)100000 г. Караганда, ул. Костенко, 6

Руководитель

Рахимбеков Болат Аскербекович

42-57-81

 

приемная

Ерқанат Ләйла Ерқанатқызы

42-57-81

Terkom_kar@minfin.gov.kz

Отдел кадровой работы и правового обеспечения

Главный специалист

Рахметова Айнур Кайыргазыевна

42-57-81

A.rahmetova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Акимбекова Дана Сериккызы

42-57-81

d.akimbekova@minfin.gov.kz

Отдел по распоряжению имуществом

Руководитель отдела

Еспаева Дана Айтбековна

42-57-53

Da.espaeva@minfin.gov.kz

Главный специалист

Рысмаганбетова Шарбат Кумаровна

42-57-53

 

Отдел по работе с юридическими лицами

Руководитель отдела

Турмухамбетова Мира Нигиметуллаевна

42-57-51

m.turmukhambetova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Косшыбаева Мархабат Буршакбаевна

42-57-81

m.kosshybaeva@minfin.gov.kz

Главный специалист

Сланов Саяхат Кенжебаевич

42-57-81

 

Отдел финансового обеспечения

Руководитель отдела

Халыков Ертай Исламович

41-20-25

e.khalykov@minfin.gov.kz

Главный специалист

Естекбаева Жанара Рахметулловна

41-40-55

Zh.estekbaeva@minfin.gov.kz

Главный специалист

Ахметова Индира Канатовна

41-40-55

i.akhmetova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Ахмеджанов Балташ Богомбаевич

 

b.akhmedzhanov@minfin.gov.kz

Отдел по работе с имуществом, поступившим по отдельным основаниям

Руководитель отдела

Қарағоныс Данияр Монтайұлы

41-30-22

Da.karagonys@minfin.gov.kz

Главный специалист

Аккисева Меруерт Саилаухановна

41-30-22

 

Главный специалист

Алиев Алибек Абдимуталипович

41-30-22

 

Главный специалист

Женисов Бекнур есенгельдиевич

41-30-22

b.zhenisov@minfin.gov.kz

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің Қостанай мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті (8 - 7142)

110000, Қостанай қаласы, Алтынсарин көшесі, 151 А -үй, факс факс (8 - 7142)-54-65-10

Басшы

Ғалымжанов Айбек Тойшыбекұлы

532-000

a.galymzhanov@minfin.gov.kz

54-65-10

Қабылдай бөлмесі

Бахытжан Гүлнәз Нұрланқызы

54-65-10

terkom_ kost@minfin.gov.kz

Заңды тұлғалармен жұмыс бөлімі

Бөлім басшысы

Дабаев Әлтаир Қабанбайұлы

54-76-88

a.dabaev@minfin.gov.kz

Бас маман

Бақыткереева Арай Серікқызы

54-76-88

a.bakytkereeva@minfin.gov.kz

Мүлікті иелену бөлімі

Бөлім басшысы

Шоқанова Сәуле Биғашқызы

53-35-11

s.shokanova@minfin.gov.kz

Бас маман

Қасымов Көбей Жұмағалиұлы

53-35-11

sh.sakhova@minfin.gov.kz

Бас маман

Сахова Шолпан Ғалымқызы

53-35-11

k.kasymov@minfin.gov.kz

Ұйымдастыру-кадр жұмысыжәне құқықтық қамтамасыз ету бөлімі

Бөлім басшысы

Әбенов Болат Имбекұлы

Тел/факс

b.abenov@minfin.gov.kz

 

54-63-40

Бас маман

Аяпов Берик Сеилханұлы

54-53-35

be.ayapov@minfin.gov.kz

Бас маманың м.а.

Кенжегарин Арнур Аскарбекұлы

Тел/факс

 

54-63-40

a.kenzhegarin@minfin.gov.kz

Бас маман

Кожукова Айшат Нұртасқызы

Тел/факс

a.kozhukova@minfin.gov.kz

54-63-40

Бас маман

Ерғасымова Нұргүл Маратқызы

Тел/факс

n.irgassymova@minfin.gov.kz

54-63-40

Бас маман

Қарасартова Айгерім Ұрықпайқызы (2020 ж. дейін жүктілік демалыс)

Тел/факс

a.sharipova@minfin.gov.kz

54-63-40

Бас маман

Айтуарова Инеш Есполқызы (2020 ж. дейін жүктілік демалыс)

54-53-35

i.aituarova@minfin.gov.kz

Қаржылық қамтамасыз ету бөлімі

Бөлім басшысы

Жуаспаева Айнаш Қыпшақбайқызы

54-79-50

a.zhuaspaeva@minfin.gov.kz

Бас маман

Шалмағамбетова Жадыра Манасбекқызы

54-65-16

zh.shalmagambetova@minfin.gov.kz

Бас маман

Шегебаева Алмагүл Сатвалқызы

54-65-16

a.shegebaeva@minfin.gov.kz

Жекеленген негіздемелер бойынша түскен мүлікпен жұмыс бөлімі

Бөлім басшысы

Нұғманов Сайран Сабыржанұлы

53-13-40

s.nugmanov@minfin.gov.kz

Бас маман

Төлегенов Арман Қабдрахметұлы

53-13-40

a.tulegenov@minfin.gov.kz

Костанайский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (8 - 7142)

110000, г.Костанай, ул. Алтынсарина, д.151 А, факс (8 - 7142)-54-65-10

Руководитель

Галымжанов Айбек Тойшыбекович

532-000

a.galymzhanov@minfin.gov.kz

54-65-10

приемная

Бахытжан Гүлнәз Нұрланқызы

54-65-10

terkom_ kost@minfin.gov.kz

Отделпо работе с юридическими лицами

Руководитель отдела

Дабаев Альтаир Кабанбаевич

54-76-88

a.dabaev@minfin.gov.kz

Главный специалист

Бакыткереева Арай Сериковна

54-76-88

a.bakytkereeva@minfin.gov.kz

Отдел по распоряжению имуществом

Руководитель отдела

Шоканова Сауле Бигашевна

53-35-11

s.shokanova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Сахова Шолпан Галымовна

53-35-11

sh.sakhova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Касымов Кубей Жумагалиевич

53-35-11

k.kasymov@minfin.gov.kz

Отдел организационно-кадровой работы и правового обеспечения

Руководитель отдела

Абенов Болат Имбекович

54-53-35

b.abenov@minfin.gov.kz

Главный специалист

Иргасымова Нургуль Маратовна

Тел/факс

n.irgassymova@minfin.gov.kz

54-63-40

Главный специалист

Кожукова Айшат Нуртасовна

Тел/факс

a.kozhukova@minfin.gov.kz

54-63-40

И.о. Главного специалиста

Кенжегарин Арнур Аскарбекович

Тел/факс

a.kenzhegarin@minfin.gov.kz

54-63-40

Главный специалист

Аяпов Берик Сеилханович

54-53-35

be.ayapov@minfin.gov.kz

Главный специалист

Карасартова АйгеримУркпаевна (Декретный отпуск до 2020г.)

Тел/факс

a.sharipova@minfin.gov.kz

54-63-40

Главный специалист

Айтуарова Инеш Есполовна (Декретный отпуск до 2020г.)

54-53-35

i.aituarova@minfin.gov.kz

Отдел финансового обеспечения

Руководитель отдела

Жуаспаева Айнаш Кыпшакбаевна

54-79-50

a.zhuaspaeva@minfin.gov.kz

Главный специалист

Шалмагамбетова Жадра Манасбековна

54-65-16

zh.shalmagambetova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Шегебаева Алмагуль Сатваловна

54-65-16

a.shegebaeva@minfin.gov.kz

Отдел по работе с имуществом, поступившим по отдельным основаниям

Руководитель отдела

Нугманов Сайран Сабыржанович

53-13-40

s.nugmanov@minfin.gov.kz

Главный специалист

Тулегенов Арман Кабдрахметович

53-13-40

a.tulegenov@minfin.gov.kz

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің

Қызылорда мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті (8-7242)

120001, Қызылорда қаласы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 7 «А», факс (8-7242) 27-03-01

Басшы

Қалиев Серікжан Ыдырысұлы

27.03.1944

s.kaliev@minfin.gov.kz

қабылдау бөлмесі

Нәбиева Жансая Нұржауғанқызы            

27.03.2001

kadry.kgipkyzylorda@minfin.gov.kz

Басшының орынбасары

 

 

 

қабылдау бөлмесі

 

 

 

Заңды тұлғалармен жұмыс бөлімі

Бөлім басшысы

Сақтағанова Алмагүл Жанәпиқызы

30-37-96

al.saktaganova@minfin.gov.kz

Бас маман

Темірқұлов Сайфулла Келдібайұлы

30-37-96

s.temirkulov@minfin.gov.kz

Жекелеген негіздер бойынша түскен мүлікпен жұмыс бөлімі

Бөлім басшысы

Боранбаев Бақтыбай Бақытұлы

30.11.1966

b.boranbaev@minfin.gov.kz

Бас маман

Маханбетов Серік Қуанышбекұлы

30.11.1966

 s.makhanbetov@minfin.gov.kz

Кадр жұмысы және құқықтық қамтамасыз ету бөлімі

Бөлім басшысы

Омаров Серік Серікбайұлы

30-48-53

s.omarov@minfin.gov.kz

Бас маман

Ахметова Ұлболсын Асылқызы

30-48-53

u.akhmetova@minfin.gov.kz

Бас маман

Әбдрәсіл Нұрлыбек Қосқанұлы

30-48-53

n.abdirasil@minfin.gov.kz

Қаржылық қамтамасыз ету бөлімі

Бөлім басшысы

Күзембаев Асылбек Маратұлы

30-31-42

as.kuzembayev@minfin.gov.kz

Бас маман

Джоламанова Ғалия Сайдбұрханқызы

30-31-42

g.zholamanova@minfin.gov.kz

Бас маман

Нұғманова Маржан Аманкелдіқызы

30-31-42

m.nugmanova@minfin.gov.kz

Бас маман

Маубаева Жанар Жайықбекқызы

30-31-42

zh.maubaeva@minfin.gov.kz

Мүлікті иелену бөлімі

Бөлім басшысы

Әкімниязов Ақылбай Дайрабайұлы

30.11.1964

a.akimniyazov@minfin.gov.kz

Бас маман

Қанатова Айжамал Байғарақызы

30.11.1964

a.kanatova@minfin.gov.kz

Бас маман

Дәндібаева Эльмира Бауыржанқызы

30.11.1964

e.dandibaeva@minfin.gov.kz

Кызылординский департамент государственного имущества и приватизации

Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан 8 (7242) 120001,г. Кызылорда, ул. Динмухамеда Кунаева, д. 7 "А"

Руководитель

Калиев Серикжан Идрисович

27.03.1944

s.kaliev@minfin.gov.kz

приемная

Набиева Жансая Нуржаугановна

27.03.2001

kadry.kgipkyzylorda@minfin.gov.kz

Заместитель руководителя

 

 

 

приемная

 

 

 

Отдел по работе с юридическими лицами

Руководитель отдела

Сактаганова Алмагуль Жанапиевна

30-37-96

al.saktaganova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Темиркулов Сайфулла Келдибаевич

30-37-96

s.temirkulov@minfin.gov.kz

Отдел по работе с имуществом, поступившим по отдельным основаниям

Руководитель отдела

Боранбаев Бактыбай Бахитович

30.11.1966

b.boranbaev@minfin.gov.kz

Главный специалист

Маханбетов Серик Куанышбекович

30.11.1966

 s.makhanbetov@minfin.gov.kz

Отдел кадровой работы и правового обеспечения

Руководитель отдела

Омаров Серик Серикбаевич

30-48-53

s.omarov@minfin.gov.kz

Главный специалист

Ахметова Улболсын Асиловна

30-48-53

u.akhmetova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Абдрасил Нурлыбек Косканович

30-48-53

n.abdirasil@minfin.gov.kz

Отдел финансового обеспечения

Руководитель отдела

Кузембаев Асылбек Маратович

30-31-42

as.kuzembayev@minfin.gov.kz

Главный специалист

Джоламанова Галия Сайдбурхановна

30-31-42

g.zholamanova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Нугманова Маржан Аманкелдиевна

30-31-42

m.nugmanova@minfin.gov.kz

Главный специалист

Маубаева Жанар Жаикбековна

30-31-42

zh.maubaeva@minfin.gov.kz

Отдел по распоряжению имуществом

Руководитель отдела

Акимниязов Акылбай Дайрабаевич

30.11.1964

a.akimniyazov@minfin.gov.kz

Главный специалист

Дандибаева Эльмира Бауыржановна

30.11.1964

e.dandibaeva@minfin.gov.kz

Главный специалист

Канатова Айжамал Байгараевна

30.11.1964

a.kanatova@minfin.gov.kz

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің Маңғыстау мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті (8-7292)

130000, Ақтау қаласы, 9-шағын аудан, 23-үй

Басшы

Ұлықбанов Бақыт Жұманазарұлы

42-16-67

b.ulykbanov@minfin.gov.kz

Қабылдау бөлмесі

 

42-16-55

 

Заңды тұлғалармен жұмыс бөлімі

Бөлім басшысы

Славнов Константин Николаевич

42-16-66

k.slavnov@minfin.gov.kz

Бас маман

Айтуар Олжас Хаджи-Рахимұлы

42-16-66

o.aituar@minfin.gov.kz

Мүлікті иелену бөлімі

Бөлім басшысы

Баймағамбетов Асқар Тілепұлы

42-16-49

a.baimagambetov@minfin.gov.kz

Бас маман

Өтеп Нұрсұлтан Сисенбайұлы

42-16-49

n.otep@minfin.gov.kz

Ұйымдастыру-кадр жұмысы және құқықтық қамтамасыз ету бөлімі

Бөлім басшысы

Дүйсенгалиев Қайыр Өтемұратұлы

42-16-57

k.duisengaliev@minfin.gov.kz

Бас маман

Қуаныш Аида Тосынбекқызы

42-16-57

a.kuanysh@minfin.gov.kz

Жекелеген негіздер бойынша түскен мүлікпен жұмыс бөлімі

Бөлім басшысы

Нұрбаев Нұрлан Демегейұлы

42-16-57

n.nurbaev@minfin.gov.kz

Бас маман

Сейсенбаева Динара Есенқұлқызы

42-16-57

d.seisenbaeva@minfin.gov.kz

Бас маман

Чотыбай Нурлыхан Юнусұлы

42-16-57

n.chotybai@minfin.gov.kz

Қаржылық қамтамасыз ету бөлімі

Бөлім басшысы

Абаева Айзада Сисемәліқызы

42-16-76

a.abaeva@minfin.gov.kz

Бас маман

Сариева Толқын Қуанғалиқызы

42-16-76

t.sarieva@minfin.gov.kz

Бас маман

Каликанова Күнсұлу Вячеславқызы

42-16-76

k.kalikanova@minfin.gov.kz