Print previewPrint

ҚР Қаржы министрі Б.Т. Сұлтановтың «2018-2020 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» ҚРЗ жобасы бойынша ҚР Парламенті Сенатында таныстыруға баяндамасы

10/19/2017

Астана қаласы, Парламент Мәжілісі, 2017 жылғы 19 қазан

Құрметті Ольга Валентиновна!

Құрметті депутаттар!

 

Бүгін Сіздердің назарларыңызға «2018-2020 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы ұсынылып отыр, ол экономиканың 2018-2022 жылдарға дейінгі даму болжамына сәйкес еліміздің алдағы үш жылдыққа арналған әлеуметтік және экономикалық саясатын іске асыруға бағытталған.

Бюджеттің макроэкономикалық негізі тұрақты, бұл ретте болжамдар консервативтік болған жағдайда біз бюджетке түсетін түсімдердің сапалы құрамдастарын айтарлықтай жақсартуды жоспарлап отырмыз.

Бұл ретте, «жаңа уақыт» шарттарында бюджет атқарушы биліктің алдына қойылған барлық міндеттердің іске асырылуын қамтамасыз етеді. Бұл:

1. жұмыс орындарын сақтау мен бюджеттің әлеуметтік құрамдасын одан әрі арттыру бойынша шаралар қабылдаумен ағымдағы міндеттемелердің барлығын орындау;

2. индустрияландыру, аграрлық секторды, шағын және орта бизнесті, көлік, су, энергетика және тұрғын үй инфрақұрылымын дамытуды қолдау арқылы тұрақты экономикалық өсу үшін жағдай жасау бойынша стратегиялық міндеттерді іске асыру;

3. мемлекеттің қорғаныс қабілеті мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

4. бюджет тапшылығының барынша төмен параметрлерін қабылдау және Ұлттық қордың қаражатын үнемді пайдалану есебінен экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және капиталдың сыртқы көздерінен тәуелділікті азайту;

Бюджет жобасын қалыптастыру кезінде біз теңгерімді және ашық бюджет бойынша парламенттік тыңдаулар қорытындылары бойынша Есеп комитетінің ұсынымдарын, сондай-ақ Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бюджетті басқару жөніндегі ұсынымдарын барынша ескеруге тырысқанымызды атап өткім келеді. Олардың кейбіреуіне тоқталып өтемін.

Бірінші. Фискалдық саясатта анық, сенімді және алдын ала болжауға болатын шектеулерді ескере отырып, бюджетті жоспарлау.

Оның барлығы үш негізгі құжатта - әлеуметтік-экономикалық даму болжамы мен Ұлттық қордың қаражатын қалыптастыру және басқару тұжырымдамаларында және жаңа бюджет саясатында тіркелген.

Екінші. Мұнайлық емес тапшылық көрсеткішінің рөлі артты және оның көлемдерін анықтау қазірдің өзінде халықаралық әдіснамаға сәйкес жүзеге асырылуда.

Үшінші. Квазимемлекеттік секторға бөлінетін қаражаттың тиімділігін арттыру бойынша қажетті шаралар қабылданды. Тиісті шығыстарды жоспарлау мен бөлу тетіктерін, оларды игеру мен жобалардың кезеңділігін ескере отырып заңнамалық түрде бекіту әлі алдымызда болуына қарамастан, бюджет жобасында оң үрдіс белгіленіп те қойды.

Жарғылық капиталдарды ұлғайтуға жоспарланған қаражат көлемі ағымдағы жылмен салыстырғанда 4 есеге төмендеді және соңғы 10 жылдағы ең төмені (57 млрд теңге) болып табылады.

Төртінші. Республикалық бюджет жобасында «пулдар» ұғымы алынып тасталды, ал кейінге қалдыру шарттарымен жобалар барынша азайтылды.

         Бесінші. Бюджеттік құжаттар мен деректердің ашықтығын, айқындығын және қолжетімділігін қамтамасыз ету бойынша барлық қажетті шаралар қабылданды.

Биылғы жылы бюджет жобасын, бюджеттік бағдарламалар мен стратегиялық жоспарлардың жобаларын қоғамдық кеңестер мен «Ашық үкімет» порталы шеңберінде жария талқылау қамтамасыз етілді.

С учетом поправок, внесенных в Мажилисе Парламенте, параметры республиканского бюджета следующие.

Поступления бюджета в 2018 году составят 8 578,3 млрд. тенге, с уменьшением к предыдущему году на 1 050,2 млрд. тенге за счет:

снижения нефтяных поступлений на 1 902,3 млрд. тенге;

роста ненефтяных поступлений на 852 млрд. тенге.

Основными факторами снижения нефтяных поступлений (на 3,4% к ВВП в 2018 году) является поэтапное уменьшение гарантированного трансферта и отказ от привлечения целевого трансферта из Национального фонда.

В соответствии с новой Концепцией формирования и использования средств Национального фонда гарантированный трансферт составит:

в 2018 году – 2 600 млрд. тенге;

в 2019 году – 2 300 млрд. тенге;

в 2020 году – 2 000 млрд. тенге.

Кроме того, с учетом уточнения подходов Концепции, поступления от ЭТП на нефть отнесены к нефтяным доходам. При этом, в результате корректировки цены на нефть с 50 до 45 долл. за баррель планируется уменьшение объема поступлений от ЭТП в 2018 году на 87,7 млрд. тенге.

Планируемый в новом бюджете рост ненефтяных поступлений в 2018 году составляет 852 млрд. тенге или 19,3% от плана текущего года.

Основные факторы увеличения поступлений.

Во-первых, ожидаемые показатели роста экономики, о чем было сказано министром национальной экономики.

Во-вторых, принимаемые меры в рамках модернизации государственных финансов и улучшение налогового администрирования.

В итоге общий объем поступлений республиканского бюджета составит:

в 2018 году 8 578,3 млрд. тенге – 15,3% к ВВП;

в 2019 году 9 190,2 млрд. тенге – 15,1% к ВВП;

в 2020 году 9 566,2 млрд. тенге – 14,6% к ВВП.

* * *

Расходы республиканского бюджета составят:

в 2018 году 9 217,9 млрд. тенге или 16,5 % к ВВП;

в 2019 году 9 798,2 млрд. тенге или 16,1 % к ВВП;

в 2020 году 10 219,7 млрд. тенге или 15,6 % к ВВП.

При этом, хочу отметить что поправки депутатов Мажилиса Парламента коснулись только структуры расходов бюджета.

* * *

А теперь разрешите перейти к основным направлениям расходов республиканского бюджета на 2018-2020 годы.

1. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Социальная направленность бюджета сохранена. Расходы социального блока в трехлетнем периоде составят
13 401 млрд. тенге, в том числе на 2018 год -  4 108,6 млрд. тенге или 44,6% от общего объема расходов. К 2020 году этот показатель составит 47,4%.

Основной объем социальных расходов приходится на социальное обеспечение и оказание социальной помощи гражданам страны. 

В планируемом периоде на данное направление запланировано 8 707,5 млрд. тенге, из них в 2018 году – 2 612,9 млрд. тенге с ростом к текущему году на 473 млрд. тенге или на 22,1%.

1. Основные направления роста в данной сфере - увеличение пенсионных выплат на которое в трехлетнем бюджете предусмотрено 6 761,4 млрд. тенге. Увеличение связано с 2 основными факторами:

1) постоянного характера – это:

увеличение контингента получателей на 40-44 тысяч получателей;

индексация размеров пенсий с опережением уровня инфляции на 2%.

2) новыми мерами, направленными на усиление социальной поддержки пенсионеров, а именно:

изменением с 1 июля 2018 года порядка назначения базовой пенсионной выплаты в зависимости от стажа участия в пенсионной системе;

изменением с 1 января 2018 года структуры прожиточного минимума с 60/40 на 55/45 в соответствии с фактическими потребительскими расходами граждан.

Таким образом, средний размер солидарной пенсии в 2018 году по сравнению с текущим годом будет увеличен на 3 849 тенге и составит 56 059 тенге.

Размер государственной базовой пенсии увеличится в среднем на 10 990 тенге и составит 25 456 тенге.

2. С 2018 года будет внедрен новый формат адресной социальной помощи с установлением критерия для оказания помощи на уровне 50% от прожиточного минимума.

Внедрение нового формата предусмотрено 84-шагом Плана наций. На указанные цели в бюджете предусмотрено 52,1 млрд. тенге, из них в 2018 году 19,2 млрд. тенге.

Расходы на систему здравоохранения на 2018-2020 годы 3 342,5 млрд. тенге, из них в 2018 году – 1 070,3 млрд. тенге или с ростом на 31,5 млрд. тенге.

Указанный рост в основном связан с усилением Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в целях качественного перехода на обязательное социальное медицинское страхование.

        В целом, объемы расходов на ГОБМП на 2018-2019 годы составят 1 973,2 млрд. тенге, из них в 2018 году – 985,2 млрд. тенге, что выше уровня текущего года на 77,9 млрд. тенге.

        На развитие системы образования и науки в проекте бюджета на 2018-2020 годы предусмотрены 1 123,1 млрд. тенге, из них на 2018 год – 340,6 млрд. тенге.

Основные расходы республиканского бюджета в 2018 году в сфере образования в сумме 157,9 млрд. тенге будут направлены на подготовку квалифицированных специалистов с техническим и профессиональным, высшим и послевузовским образованием для отраслей экономики.

Кроме того, продолжится строительство школ взамен трехсменных, аварийных и в целях ликвидации дефицита ученических мест с расходами 44,9 млрд. тенге, обучение одаренных детей с расходами 33,0 млрд. тенге, развитие автономных организаций образования с расходами
22,2 млрд. тенге.

В планируемый трехлетний период предлагается расширить существующий «пилотный проект» по внедрению подушевого финансирования среднего образования.

Так, с сентября 2018 года предусматривается переход всех 85 школ г. Астана. В 2019 году к проекту будет подключен г. Алматы с 239 школами. С 2020 года планируется повсеместное внедрение подушевого финансирования во всех полнокомплектных школах страны. Их количество 3 981.

В целях стимулирования государственно-частного партнерства в среднем образовании в действующий состав подушевого норматива предлагается включить дополнительно ряд затрат, в том числе амортизационные расходы за 20 лет и расходы на стимулирование педагогического персонала.

На развитие науки через реализацию исследований и финансирование научных организаций по трем формам финансирования – программно-целевое, грантовое и базовое предусмотрено в трехлетнем периоде 119,3 млрд. тенге, в том числе на 2018 год – 41,2 млрд. тенге.

Расходы на развитие культуры и спорта в 2018 – 2020 годах составят 219,7 млрд. тенге, из них на 2018 год – 82 млрд. тенге которые будут направлены на:

- реализацию мер Программы модернизации общественного – 13,5 млрд. тенге;

- обеспечение функционирования организаций культуры и архивного дела – 13,5 млрд. тенге;

- поддержку и развитие массового спорта, национальных видов спорта и спорта высших достижений – 21,7 млрд. тенге;

- другие направления (обучение и воспитание одаренных детей, подготовка специалистов ТИПО, ВУЗов, завершение ранее начатых художественных и документальных фильмов) 25,6 млрд. тенге.

 

2. НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Реализация задач по созданию новой модели экономического роста в трехлетнем периоде будет осуществляться посредством технологической модернизации и цифровизации экономики, поддержки массового предпринимательства, а также развития традиционных базовых отраслей - аграрного сектора, транспортной и логистической инфраструктуры.

На реализацию второго этапа Государственной программы индустриально-инновационного развития предусмотрены расходы в общей сумме 232,9 млрд. тенге, из них на 2018 год – 76,1 млрд. тенге.

Данные средства будут направлены на долгосрочное лизинговое финансирование, реализацию новых проектов ГПИИР и поддержку несырьевого экспорта, а также на привлечение инвестиций, обеспечение технического регулирования и метрологии, развитие инноваций в приоритетных отраслях обрабатывающей промышленности.

На развитие транспортной и логистической инфраструктуры в трехлетнем периоде будет направлено 1 311,7 млрд. тенге, в том числе в рамках программы Нурлы Жол 397,3 млрд. тенге.

На развитие автодорожной отрасли из республиканского бюджета на 2018 год будет направлено 422,3 млрд. тенге.

Продолжится работа по реализации крупных транспортных коридоров «Центр-Юг», «Центр-Восток», «Узынагаш - Отар», «Жетибай – Жанаозен - гр.Туркменистана», «Актобе – Атырау – Астрахань».

На продолжение реализации государственной программы инфраструктурного развития Нұрлы Жол предусмотрены расходы в сумме 511,9 млрд. тенге, из них на 2018 год 242,7 млрд. тенге.

В рамках программы помимо развития автомобильных дорог продолжится работа по созданию инженерно-коммуникационной и индустриальной инфраструктуры, софинансирование проектов с МФО согласно Рамочным соглашениям о партнерстве.

На реализацию Программы жилищного строительства Нұрлы Жер на трехлетний период предусмотрено 211,2 млрд. тенге, из них на 2018 год – 127,1 млрд. тенге:

- реализация проектов по подведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым застройкам и многоквартирным жилым домам - 37,2 млрд. тенге. Это позволит построить порядка 856 км сетей водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения.

- строительство арендного жилья без права выкупа для социально-уязвимых слоев из числа очередников - 25,0 млрд. тенге. Это позволит ввести в эксплуатацию порядка 150,0 тыс. кв. метров жилья.

- выдача предварительных и промежуточных жилищных займов по сниженным процентным ставкам (до 5%) вкладчикам АО «ЖССБК» и субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам застройщиков и по ипотечным жилищным займам - 44,9 млрд. тенге.

По направлению «Ақ бұлақ» программы Развития регионов до 2020 года на трехлетний период предусмотрено 153,4 млрд. тенге, из них на 2018 год – 74,9 млрд. тенге.

В рамках указанных средств планируется к реализации проекты сельского водоснабжения на сумму 52,2 млрд. тенге и городского водоснабжения на сумму 22,7 млрд. тенге.

На модернизацию жилищно-коммунального хозяйства на 2018 год предусматривается 37,1 млрд. тенге, которые будут направлены на кредитование и субсидирование реконструкции и строительства систем тепло-, водоснабжения и водоотведения.

В целях продолжения ускоренной технологической модернизации разработан проект Государственной программы Цифровой Казахстан на реализацию которой в проекте трехлетнего бюджета предусмотрено 17 млрд. тенге.

Модернизация рынка труда и расширение бизнес-среды. В предстоящем периоде продолжится работа в рамках трансформированной Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, на что будет направлено 141,6 млрд. тенге, в том числе в 2018 году
46,5 млрд. тенге.

Вместе с тем, по программе планируется рост расходов с целью принятия мер по сокращению демографического дисбаланса и развитию приграничных территорий. Так, проект бюджета предусматривает расширение мер по стимулированию добровольного переселения граждан через 2 инструмента.

Первый. Субсидирование работодателей в размере 450 МРП (1 млн. тенге) за каждого принятого на постоянную работу специалиста на срок не менее чем три года (прогнозный охват составит по 270 семей ежегодно).

Второй. Выдача грантов для переселенцев (по 140 человек ежегодно) в размере до 5 млн. тенге в регионах прибытия для реализации новых бизнес-идей.

В рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса Дорожная карта бизнеса 2020 на три года предусмотрено 26,4 млрд. тенге, по 8,8 млрд. тенге ежегодно.

Данные расходы направлены на нефинансовые методы поддержки предпринимателей (оплата услуг оператора и финансового агента, оздоровление и усиление предпринимательского потенциала, информационное обеспечение предпринимателей), а также на оказание предпринимателям государственной поддержки по развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры.

В результате реализации программы доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП в 2018 году составит 10%, и к 2020 году будет доведена до 12%.

Аграрный сектор. Министерству сельского хозяйства для развития аграрного сектора как нового драйвера экономики на трехлетний период предусмотрены 787 млрд. тенге, из них на 2018 год – 275,4 млрд. тенге, по следующим мероприятиям:

- субсидирование субъектов АПК - 69,6 млрд. тенге;

- кредитование сельхозтоваропроизводителей для проведения весенне-полевых и уборочных работ - 60 млрд. тенге;

- развитие водного хозяйства - 30 млрд. тенге.

Данные средства позволят реконструировать 21 гидротехнических сооружений, восстановить 98,8 тыс. га орошаемых земель и обеспечит эксплуатацию 205 водохозяйственных объектов.

- развитие ветеринарной отрасли, фитосанитарной безопасности, управление земельными ресурсами, проведение научных исследований – 35,4 млрд. тенге;

- другие мероприятия вне программы развития АПК – 80,5 млрд. тенге.

3. ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

На обеспечение обороноспособности и в целом безопасности государства, охрану правопорядка и поддержание внутренней стабильности, обеспечение защиты населения и устойчивости управления в кризисных ситуациях, на трехлетний период предусмотрено 3 473,3 млрд. тенге, из них на 2018 год – 1 089,2 млрд. тенге с ростом к уровню текущего года на 103,8 млрд. тенге или 10,5%.

         В рамках данных средств предусмотрено поэтапное доведение расходов на оборону до 1% к ВВП к 2020 году.

Кроме того, в соответствии с поручениями Главы Государства в проекте бюджета предусмотрены расходы на выплату повышенных в текущем году на 25% должностных окладов военнослужащих и сотрудников правоохранительной системы.

На дальнейшую реализацию проекта Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017-2020 годы будут направлены средства на общую сумму 142,5 млрд. тенге, из них на 2018 год – 56,0 млрд. тенге.

Для борьбы с киберпреступностью и выработки мер по созданию эффективной системы защиты национального киберпространства в трехлетнем периоде предусмотрены расходы на создание Национального координационного центра информационной безопасности «Киберщит Казахстана» в сумме 28,8 млрд. тенге, из них на 2018 год – 6,4 млрд. тенге.

* * *

Уважаемые депутаты!

Проект республиканского бюджета, как было отмечено выше, составлен с учетом ориентации на цели социально-экономического развития страны. Одной из таких основополагающих целей является обеспечение сбалансированного регионального развития.

Расходы на целевые трансферты местным бюджетам в трехлетнем периоде составят 1 355,7 млрд. тенге, из них 529,9 млрд. тенге в 2018 году.

Субвенции и изъятия на 2018 – 2019 годы определены согласно Закону на 2017 – 2019 годы, а на 2020 год согласно расчетным данным в соответствии с Методикой расчетов трансфертов общего характера.

Бюджетные изъятия составят в 2018 году 252,8 млрд. тенге. Регионами-донорами являются Атырауская и Мангистауская области и города Астана и Алматы. В 2019 году изъятия составят 286 млрд. тенге, в 2020 году – 301,7 млрд. тенге.

* * *

Для поддержания государственного долга на умеренном уровне дефицит бюджета будет поэтапно снижен до 1% к ВВП и составит:

в 2018 году – 639,6 млрд. тенге или 1,1 % к ВВП;

в 2019 году – 608,0 млрд. тенге или 1 % к ВВП;

в 2020 году – 653,5 млрд. тенге или 1 % к ВВП.

Это самый низкий уровень дефицита за последние годы.

Ненефтяной дефицит в 2018 году составит 7,1% ВВП, а к 2020 году его планируется сократить до 5,1%. Показатель по ненефтяному дефициту после принятия поправок в Бюджетный кодекс будет утверждаться законом о республиканском бюджете.

В планируемом трёхлетнем периоде дефицит в основном будет финансироваться за счет внутренних источников.

В целом заложенный в новом бюджете постепенный уход от нефтяной зависимости и снижение дефицита бюджета определяют долгосрочный тренд устойчивости государственных финансов.

* * *

Құрметті депутаттар мен шақырылған қонақтар!

Мемлекет басшысы қойған міндеттер мен Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын ескере отырып қалыптастырылған Республикалық бюджет жобасының негізгі параметрлері осындай.

Біз сындарлы диалог үшін ашықпыз және жұмыс топтары мен комитеттердің отырыстарында үш жылдық бюджет жобасы бойынша Сіздерді қызықтырған барлық ақпаратты беруге тырысамыз және Сіздердің сұрақтарыңызға жауап береміз.

Назарларыңыз үшін рахмет!